نشر تخصصی کتب دانشگاهی پایگاه خبری دستچین روز

INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP

نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

نشریه علمی مطالعات حقوق و علوم قضایی نشریه علمی مطالعات ریاضی، علوم رایانه و تحقیق در عملیات